More Information


Student Administrative Service
The Maldives National University
A-Block
Tel: 3345155
Fax: 3315411


އިތުރު މަޢުލޫމާތު


ދަރިވަރުންގެ ހިދުމަތްތަކާއިބެހޭ ބައި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
އޭ-ބްލޮކް
ފޯން: 3345155
ފެކްސް: 3315411